Information fra bestyrelsesmøder | Danske Sømands- og Udlandskirker

Efter hvert bestyrelsesmøde udfærdiger administrationschef Tommy Liechti en opsummering, som kort efter er at finde her.

 

Februar 2019

Seminar forinden bestyrelsesmøde
Dagen før bestyrelsesmødet blev brugt på en grundig drøftelse for bestyrelse og sekretariat, blandt andet som baggrund for kommende handlingsplaner og budgetter. Herunder kom der flere ideer, som sekretariatet umiddelbart kan arbejde videre med. På bestyrelsesmødet lagde bestyrelsen planer for en mere strategisk indsats på andre områder:
Bestyrelsen ønsker at følge udviklingen i de enkelte kirker nærmere gennem en årlig gennemgang af kirkernes situation og økonomi.
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, som bl.a. skal arbejde med mere klare kriterier for tildeling af både præste- og assistentstillinger
Opgaven med kontakt til, og grundig information af såvel den næste kirkeminister som kommende medlemmer af Folketingets kirkeudvalg, blev fordelt.
Bestyrelse og sekretariat vil drøfte mulighederne for at bidrage positivt til stiftsbestyrelsernes arbejde med kontakten ind i Folkekirken og til personlige medlemmer.
 
Økonomi
Budgetopfølgning pr. 31. december 2018  forventer et årsresultat meget tæt på det budgetterede. Revisor inviteres med til bestyrelsesmødet den 30. april, hvor årsrapporten underskrives.
 
Lands- og repræsentantskabsmøder
En model for kommende lands- og repræsentantskabsmøder blev drøftet. Herunder blev det aftalt at mødet i 2019 afvikles fredag den 23. og lørdag den 24. august 2019. Lørdagen reserveres til selve repræsentantskabsmødet, så vi kan undgå den tidsnød, der opstod i 2018.
 
Andet
Dette møde var Peter Lynggaard Jacobsens sidste som repræsentant for DKS i bestyrelsen.
Formanden bebudede en markering heraf på den kommende Kirkedag i Sydslesvig, men benyttede også denne lejlighed til at sige tak for den store indsats i bestyrelsen.
 
Præsentation af Hasse Neldeberg Jørgensen, Sydslesvigprovst fra 1. marts 2019
Formanden bød velkommen. Hasse Neldeberg Jørgensen er 62 år, teolog fra Aarhus Universitet og pt. projektleder for det nationale videns- og udviklingsprojekt ”Kirken på landet”, idet han er frikøbt fra arbejdet som provst i Malt Provsti. Hasse Neldeberg Jørgensen har tætte internationale relationer bl.a. til Nordkirche og det teologiske fakultet i Durham, Nordengland. Han har beskæftiget sig indgående med ordinationen af danske præster i de frie kredse i Sønderjylland og Sydslesvig. Hasse Neldeberg Jørgensen blev ordineret i 1991 og har været præst i tre embeder og provst gennem 15 år. Han er gift med sognepræst Merethe Jørgensen. 
 
Der er indsættelsesgudstjeneste den 10. marts kl. 14. i Helligåndskirken, Flensborg.

December 2018

Ansættelse af provst i Sydslesvig
Ifølge overenskomsten mellem DSUK og DKS ansættes sydslesvigprovsten af DSUK, efter indhentet udtalelse fra biskoppen, bilagt udtalelse fra kirkerådet og menighedsrådet i Helligånds sogn.
Indstillingen fra biskop Marianne Christiansen, på baggrund af kirkerådets og menighedsrådets indstillinger, var en klar anbefaling af en enkelt ansøger. Bestyrelsen besluttede at følge anbefalingen og bad Pia Sundbøll om at gå videre med de afsluttende forhandlinger. 
 
Bestyrelsens seminar i februar
Bestyrelsen godkendte det overordnede program, herunder at diskutere fremtidsscenarier med medarbejderne fra sekretariatet.
 
Bestyrelsen tildeling af ungdomsbevillinger
Bestyrelsen godkendte fordeling af 1 mio. kr. ud fra ansøgninger som er behandlet og kommeneret af ungdomsudvalget og af formandkabet. Bevillinger og afslag udsendes i uge 49.
 
Ny strategiplan for fundraising 
Fundraiser Marie Østerholt fremlagde en ny fundraisingstrategi, som bestyrelsen roste og godkendte. Omfanget af fundraising fra sekretariatet dirkte til kirkernes udgifter er til fortsat drøftelse; indledningsvis vil der ske en øget kortlægning af ønskerne.
 
100-års jubilæum i Necochea
Indbydelse modtaget til fejring af kirkebygningen.
 
Edmonton, vedtægter  
Bestyrelsen godkendte det fra kirken fremsendte forslag til vedtægter.
 
Rapport fra Udvalg for udvikling af dansk kirkelig betjening i udlandet
Bestyrelsen behandlede rapporten, som vil være en væsentlig baggrund for de fortsatte drøftelser af langtidsbudgetter på bestyrelsens seminar i februar.

Oktober 2018

Valg af næstformand
På det første møde efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig efter vedtægterne  med næstformand. Inge Kjær Andersen blev forslået og valgt med akklamation.

Overenskomsten med Dansk Kirke i Sydslesvig.
Bestyrelsen godkendte de sidste rettelser, foreslået af Kirkerådet i Sydslesvig. Dermed er overenskomsten endeligt vedtaget af begge parter. Det er naturligvis ikke nyt, at der findes en overenskomst, men der har gennem en længere periode været arbejdet med en modernisering, og herunder en tydeliggørelse af menighedsrådenes, kirkerådets, biskoppens og bestyrelsen roller ved ansættelser.

Nyt medlem af Personale- og ansættelsesudvalget
Bestyrelsen ønskede Marianne Gyldenkærne velkommen til udvalgsarbejdet.

Ny Sydslesvigprovst – på vej
Bestyrelsen blev informeret om ansættelsesprocessen. Stillingen er nu genopslået, og biskoppen er optimistisk med hensyn til at få gode ansøgere.

Økonomi: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018
Der er ingen ændringer til årsforventningen i forhold til sidste bestyrelsesmøde, hvilket betyder et forventet underskud på 2,3 mio.kr., helt som budgetteret.                                                                 

Økonomi: Oversigt over de senere års udvikling i DSUKs udgifter til de enkelte kirker var udsendt.
Bestyrelsen havde på denne baggrund en bred debat om typer af kirker og forskellige finansieringsgrader fra DSUK. Drøftelsen fortsætter på bestyrelsens seminar i februar.

Lands- og repræsentantskabsmøde 2018
Bestyrelsen havde en foreløbig evaluering af mødet. Der var enighed om, at der var sat for lidt tid af til repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen fandt det utilfredsstillende at forsamlingen ikke fik lejlighed til at diskutere visioner og planer, fordi tiden gik med diskussion om en enkelt konkret sag. Der afsættes bedre tid på de kommende møder.