Information fra bestyrelsesmøder | Danske Sømands- og Udlandskirker

Efter bestyrelsesmøder udfærdiger administrationschef Tommy Liechti en opsummering, som kort efter er at finde her.


August 2019

De sidste forberedelser til repræsentantskabsmødet dagen efter dominerede det korte bestyrelsesmøde tidligt fredag formiddag den 23. august.

Formalia ved repræsentantskabsmøde
Valgkomitéens beretning blev godkendt. Der har ikke været tvivlstilfælde vedr. opstillinger eller procedurer, som komiteen har skullet forholde sig til.

Bestyrelsens forslag vedr. bestyrelsessuppleanter, referenter og stemmetællere blev fastlagt.

Endelig havde bestyrelsen en grundig drøftelse af fordele og ulemper ved det stillede forslag om ændring af vedtægterne; men tog ikke fælles stilling til forslaget. Der var derimod stor forståelse for forslagets gode hensigter og bestyrelsen besluttede derfor, at uanset afstemningsresultatet skal der efterfølgende arbejdes videre med at vurdere behovet for ændringer i repræsentantskab og beslutningsstruktur generelt.

Overenskomst med Præsteforeningen
Anne E. Jensen fortalte kort om den indgåede overenskomst med Præsteforeningen, som blandt andet betyder en fælles bestræbelse på, tydeligere at beskrive forholdet mellem præst og kirkeråd ved vore kirker.

Budgetopfølgning
Forventningerne til 2019 har kun ændret sig meget lidt siden sidste bestyrelsesmøde. Der forventes derfor fortsat et underskud på mellem 1,5 og 2 mio. kr.

Bestyrelsesmedlemmer
Mødet var Line Kofoeds sidste som bestyrelsesmedlem, hvilket på repræsentantskabsmødet blev markeret med en stor tak for indsatsen.


April og juni 2019

Fremtidens kirke for søfolk
Rapport om Fremtidens kirke for søfolk blev præsenteret af Julianne Sloth Bach på mødet i juni, og bestyrelsen takkede for en fyldig og velskrevet rapport og glædede sig over, at søfolkenes egne synspunkter har fået så stor vægt. Flere at rapportens anbefalinger er allerede sat i værk. Læs mere i årsberetningen!

Rapport fra Kirkeministeriet
Arbejdsgruppens rapport til belysning af rettigheder og pligter for menigheder og præster under DSUK og DKS blev drøftet på samme møde. Formanden orienterer herom i forbindelse med repræsentantskabsmødet.
De tre tilsynsførende biskopper har deltaget i udvalgsarbejdet, som har haft den positive effekt, at ministeriet har lært DSUK langt bedre at kende. Ønsket om stemmeret ved bispevalg var medvirkende til, at arbejdsgruppen blev nedsat. Rapporten udtrykker på dette område ingen klar konklusion, og der vil ikke ske ændringer, med mindre vi tager spørgsmålet op igen. Ønsket var klarest blevet udtrykt i Sydslesvig, så næste skridt er, at rapporten drøftes grundigt blandt præster og menighedsråd i Sydslesvig.
På kort sigt vil DSUK blot påpege, at ingen har spurgt præster og kirkeråd andre steder, om de ønsker stemmeret til bispevalg, og at man derfor ikke kan konkludere, som rapporten gør, at ønsket kun findes i Sydslesvig.

Nyt bestyrelsesmedlem fra Sydslesvig
På mødet  18. juni bød vi særligt velkommen til Anders Molt Ipsen, valgt af Kirkedagen i Sydslesvig, som deltog i sit første bestyrelsesmøde. Dansk Kirke i Sydslesvig har som bekendt en særlig plads i DSUKs bestyrelse, hvor Anders Molt Ipsen afløser Peter Lynggaard Jacobsen.

Tilstedeværelse i Thailand
En særlig drøftelse på mødet i juni var spørgsmålet om eventuel fortsat tilstedeværelse i Thailand.
Som baggrund for drøftelsen havde bestyrelsen dels de løbende tilbagemeldinger fra præsten til udlandsprovsten, dels en samlet rapport fra præst og kirkeråd, dels en visitatsrapport fra biskop Marianne Gaarden og endelig referater fra møder med formand og kirkerådsmedlemmer, både lokalt på stedet og ved formandens besøg på sekretariatet. På denne baggrund besluttede bestyrelsen, at kirken i Thailand i året 2020 tilbydes en særlig overgangsordning. Fra og med 2021 deler kirken i Thailand vilkår med andre udlandskirker, herunder også det vilkår, at nedskæringer, enten globalt eller enkelte steder, kan blive nødvendigt.

Budget 2020
På mødet i juni vedtog bestyrelsen også sit forslag til budget for 2020, som skal fremlægges på repræsentantskabsmødet i august 2019. Efter grundige overvejelser og efter en drøftelse af egenkapitalens størrelse, besluttede bestyrelsen at anbefale repræsentantskabet at DSUK i 2020 har uændrede aktiviteter, selvom dette vil betyde et budgetteret underskud i 2020 på 1,8 mio. kr. 
Bestyrelsen vil hurtigst muligt iværksætte en betydelig politisk indsats med det formål at øge DSUKs bevilling på finansloven, og har derfor nedsat et særligt udvalg med den opgave.
Sideløbende er der nedsat et udvalg, som skal forberede den situation, at nedskæringer kan blive tvingende nødvendige. Dette udvalg, Prioriteringsarbejdsgruppen, afleverede på mødet i juni sin rapport til bestyrelsen efter tre udvalgsmøder. Rapporten indeholder vigtige forslag til dels en ny opdeling af kirkerne i grupper, dels en ønsket normering af stillinger for hver gruppe. Dette materiale indgår nu i arbejdet med fremtidige budgetter. Derimod havde udvalget ikke udpeget konkrete steder, hvor eventuelle fremtidige besparelser skulle slå igennem.

Personale- og ansættelsesudvalget
Bestyrelsen modtog på mødet i april en rapport om personale- og ansættelsesudvalget arbejde fra januar 2018 - april 2019. Rapporten havde særligt fokus på de udfordringer med rekruttering af præster, som vi nogle steder allerede mærker, og som vi mere generelt kan frygte fremover. Derudover havde udvalget stor anerkendelse til sekretariatets arbejde med at forbedre introduktionen af nyansatte præster.
Bestyrelsen tog rapporten til efterretning med tak.

Udviklingsudvalget
På mødet i april fortalte formanden for ’Udvalg for udvikling af dansk kirkelig betjening i udlandet’ – i daglig tale Udviklingsudvalget – om den underskrevne samarbejdsaftale mellem Udenrigsministeriet og DSUK.
Aftalen er siden udsendt til alle kirker til orientering. Samme udvalg havde til bestyrelsens møde i juni afleveret en rapport om arbejdet. På trods af det vigtige og interessante arbejde endte rapporten med den anbefaling, at udvalgets arbejde i denne form nu er afsluttet.Dette tilsluttede bestyrelsen sig, med stor tak for indsatsen.

Årsrapport 2018
På mødet i april blev Årsrapport 2018 gennemgået af DSUK revisor, og derefter godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Det var første gang i en længere årrække at den statsautoriserede revisor deltog i et bestyrelsesmøde. Dette skete alene for at højne det generelle informationsniveau, ikke fordi der var særlige tvivlsspørgsmål eller kritisable forhold. Om årsresultatet i 2018 kan man sige, at det er helt som budgetteret, men består af højere finanslovstilskud og lavere øvrige indtægter end forventet.

Repræsentantskabsmødet 2019
Vedrørende valg til bestyrelsen: Anne E. Jensen er opstillet af bestyrelsen som formandskandidat, dvs. til genvalg. Ligeså er Inge Kjær Andersen og Karina Sillesen Elmquist opstillet af bestyrelsen som bestyrelseskandidater, dvs. til genvalg. Derimod genopstiller Line Kofoed ikke, og der er derfor behov for mindst én kandidat mere.
Som tidligere nævnt, er bestyrelsens forslag til budget for 2020 vedtaget.
Det samme er et forslag til handlingsplan, som stadig er baseret på visionsplanen, vedtaget sidste år.
Årsberetning for 2018 er ligeledes godkendt af bestyrelsen og kan dermed fremlægges for repræsentantskabet.
Endelig er der aftalt et møde mellem bestyrelsen, formænd fra kirkerådene og medarbejderne, dagen før repræsentantskabsmødet, ligesom der samme dag er planlagt forskellige indlæg og debatter, og ikke mindst er der fredag aften en festmiddag i anledning af 100-året for oprettelse af organisationen Dansk Kirke i Udlandet.


Februar 2019

Seminar forinden bestyrelsesmøde
Dagen før bestyrelsesmødet blev brugt på en grundig drøftelse for bestyrelse og sekretariat, blandt andet som baggrund for kommende handlingsplaner og budgetter. Herunder kom der flere ideer, som sekretariatet umiddelbart kan arbejde videre med. På bestyrelsesmødet lagde bestyrelsen planer for en mere strategisk indsats på andre områder:
Bestyrelsen ønsker at følge udviklingen i de enkelte kirker nærmere gennem en årlig gennemgang af kirkernes situation og økonomi.
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, som bl.a. skal arbejde med mere klare kriterier for tildeling af både præste- og assistentstillinger
Opgaven med kontakt til, og grundig information af såvel den næste kirkeminister som kommende medlemmer af Folketingets kirkeudvalg, blev fordelt.
Bestyrelse og sekretariat vil drøfte mulighederne for at bidrage positivt til stiftsbestyrelsernes arbejde med kontakten ind i Folkekirken og til personlige medlemmer.
 
Økonomi
Budgetopfølgning pr. 31. december 2018  forventer et årsresultat meget tæt på det budgetterede. Revisor inviteres med til bestyrelsesmødet den 30. april, hvor årsrapporten underskrives.
 
Lands- og repræsentantskabsmøder
En model for kommende lands- og repræsentantskabsmøder blev drøftet. Herunder blev det aftalt at mødet i 2019 afvikles fredag den 23. og lørdag den 24. august 2019. Lørdagen reserveres til selve repræsentantskabsmødet, så vi kan undgå den tidsnød, der opstod i 2018.
 
Andet
Dette møde var Peter Lynggaard Jacobsens sidste som repræsentant for DKS i bestyrelsen.
Formanden bebudede en markering heraf på den kommende Kirkedag i Sydslesvig, men benyttede også denne lejlighed til at sige tak for den store indsats i bestyrelsen.
 
Præsentation af Hasse Neldeberg Jørgensen, Sydslesvigprovst fra 1. marts 2019
Formanden bød velkommen. Hasse Neldeberg Jørgensen er 62 år, teolog fra Aarhus Universitet og pt. projektleder for det nationale videns- og udviklingsprojekt ”Kirken på landet”, idet han er frikøbt fra arbejdet som provst i Malt Provsti. Hasse Neldeberg Jørgensen har tætte internationale relationer bl.a. til Nordkirche og det teologiske fakultet i Durham, Nordengland. Han har beskæftiget sig indgående med ordinationen af danske præster i de frie kredse i Sønderjylland og Sydslesvig. Hasse Neldeberg Jørgensen blev ordineret i 1991 og har været præst i tre embeder og provst gennem 15 år. Han er gift med sognepræst Merethe Jørgensen. 
 
Der er indsættelsesgudstjeneste den 10. marts kl. 14. i Helligåndskirken, Flensborg.

December 2018

Ansættelse af provst i Sydslesvig
Ifølge overenskomsten mellem DSUK og DKS ansættes sydslesvigprovsten af DSUK, efter indhentet udtalelse fra biskoppen, bilagt udtalelse fra kirkerådet og menighedsrådet i Helligånds sogn.
Indstillingen fra biskop Marianne Christiansen, på baggrund af kirkerådets og menighedsrådets indstillinger, var en klar anbefaling af en enkelt ansøger. Bestyrelsen besluttede at følge anbefalingen og bad Pia Sundbøll om at gå videre med de afsluttende forhandlinger. 
 
Bestyrelsens seminar i februar
Bestyrelsen godkendte det overordnede program, herunder at diskutere fremtidsscenarier med medarbejderne fra sekretariatet.
 
Bestyrelsen tildeling af ungdomsbevillinger
Bestyrelsen godkendte fordeling af 1 mio. kr. ud fra ansøgninger som er behandlet og kommeneret af ungdomsudvalget og af formandkabet. Bevillinger og afslag udsendes i uge 49.
 
Ny strategiplan for fundraising 
Fundraiser Marie Østerholt fremlagde en ny fundraisingstrategi, som bestyrelsen roste og godkendte. Omfanget af fundraising fra sekretariatet dirkte til kirkernes udgifter er til fortsat drøftelse; indledningsvis vil der ske en øget kortlægning af ønskerne.
 
100-års jubilæum i Necochea
Indbydelse modtaget til fejring af kirkebygningen.
 
Edmonton, vedtægter  
Bestyrelsen godkendte det fra kirken fremsendte forslag til vedtægter.
 
Rapport fra Udvalg for udvikling af dansk kirkelig betjening i udlandet
Bestyrelsen behandlede rapporten, som vil være en væsentlig baggrund for de fortsatte drøftelser af langtidsbudgetter på bestyrelsens seminar i februar.

Oktober 2018

Valg af næstformand
På det første møde efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig efter vedtægterne  med næstformand. Inge Kjær Andersen blev forslået og valgt med akklamation.

Overenskomsten med Dansk Kirke i Sydslesvig.
Bestyrelsen godkendte de sidste rettelser, foreslået af Kirkerådet i Sydslesvig. Dermed er overenskomsten endeligt vedtaget af begge parter. Det er naturligvis ikke nyt, at der findes en overenskomst, men der har gennem en længere periode været arbejdet med en modernisering, og herunder en tydeliggørelse af menighedsrådenes, kirkerådets, biskoppens og bestyrelsen roller ved ansættelser.

Nyt medlem af Personale- og ansættelsesudvalget
Bestyrelsen ønskede Marianne Gyldenkærne velkommen til udvalgsarbejdet.

Ny Sydslesvigprovst – på vej
Bestyrelsen blev informeret om ansættelsesprocessen. Stillingen er nu genopslået, og biskoppen er optimistisk med hensyn til at få gode ansøgere.

Økonomi: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018
Der er ingen ændringer til årsforventningen i forhold til sidste bestyrelsesmøde, hvilket betyder et forventet underskud på 2,3 mio.kr., helt som budgetteret.                                                                 

Økonomi: Oversigt over de senere års udvikling i DSUKs udgifter til de enkelte kirker var udsendt.
Bestyrelsen havde på denne baggrund en bred debat om typer af kirker og forskellige finansieringsgrader fra DSUK. Drøftelsen fortsætter på bestyrelsens seminar i februar.

Lands- og repræsentantskabsmøde 2018
Bestyrelsen havde en foreløbig evaluering af mødet. Der var enighed om, at der var sat for lidt tid af til repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen fandt det utilfredsstillende at forsamlingen ikke fik lejlighed til at diskutere visioner og planer, fordi tiden gik med diskussion om en enkelt konkret sag. Der afsættes bedre tid på de kommende møder.